TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ I. Cơ sở pháp lý Luật bảo vệ môi trường 2014 Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủquy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tư 43/2015/TT-BTNMT [...]

Giấy phép xả thải vào nguồn

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN I. Căn cứ pháp lý Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước. II. Khái niệm Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản trước khi đi vào hoạt [...]

Đánh giá tác động môi trường

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. Cơ sở pháp lý Mục 3, Chương II Luật BVMT 2014 Chương IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chương III Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. II. Khái [...]

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI I. Căn cứ pháp lý Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại. II. Khái niệm Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát [...]

Giấy phép khai thác nước ngầm

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM I. Căn cứ pháp lý Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Nghị định Số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài nguyên nước. Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chương VI Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường [...]

Kế hoạch bảo vệ môi trường

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Căn cứ pháp lý Điều 4, Chương II Luật Bảo vệ môi trường 2014 Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chương VI Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo [...]

Tư vấn miễn phí: 0941.113.286