CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ECLIM VIỆT NAM 
 • Uy tín - Chất lượng
  Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 • Tận tâm - Trách nhiệm
  Với chúng tôi khách hàng là số 1
 • 0941 113 286
  0968 279 976
Menu

Đánh giá tác động môi trường

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Cơ sở pháp lý

 1. Mục 3, Chương II Luật BVMT 2014
 2. Chương IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 3. Chương III Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

II. Khái niệm

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Vì sao doanh nghiệp phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường?

– Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường: Đánh giá tác động môi trường để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không

– Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án.

– Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển KT-XH đi đôi với bảo vệ môi trường.

III. Đối tượng

Theo Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

 1. Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường gồm:
 2. a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 3. b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
 4. c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

IV. Hồ sơ cần thiết

 1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định theo Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/BTNMT.
 2. Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/BTNMT .
 3. Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

V. Quy trình thực hiện

Bước 1: Các công ty môi trường nhận dự án từ các doanh nghiệp, bắt đầu khảo sát và xem xét thực trạng môi trường tự nhiên xung quanh dự án.

Bước 2: Đơn vị tư vấn phối hợp với chủ đầu tư tới dự án lấy mẫu để phân tích, tham vấn cho chủ đầu tư các giấy tờ và hồ sơ cần thiết trong việc lập báo cáo DTM. (<10 ngày)

Bước 3: Tham vấn ý kiến chuyên gia, lập báo cáo DTM theo tài liệu khách hàng cung cấp và kết quả phân tích mẫu trên.

Bước 4: Chuyển hồ ơ cho chủ đầu tư kiểm tra và bổ sung ý kiến ( 2 ngày )

Bước 5: Đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn, đưa chủ đầu tư kí và nộp cơ quan thẩm định. ( 2 ngày )

VI. Xử phạt vi phạm

Nếu không thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

– Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

– Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm.

Các bài viết khác

0941 113 286